Disclaimer

WEBSITE

Verantwoordelijke uitgever

SOPROFEN
Z.A. Le Bosquet
67580 MERTZWILLER
cmenard@soprofen.com

Concept

Friendly Agence
https://www.friendly-agence.com

Grafisch ontwerp en ontwikkeling

Studio Meta
https://www.studiometa.fr

Hosting

ABW Advanced Business Ware

Links naar andere websites

De website van SOPROFEN bevat links naar andere websites. De inhoud van die pagina’s valt niet onder de verantwoordelijkheid van SOPROFEN, die vóór het plaatsen van de link echter altijd de inhoud van die pagina’s zal controleren. Indien de inhoud van de site waarnaar wordt verwezen schade zou toebrengen aan derden, dan kan deze SOPROFEN daarvan op de hoogte brengen waarna de pagina’s met schadelijke inhoud zo snel mogelijk zullen worden verwijderd.

Auteursrechten

De volledige website valt onder de Franse en internationale wetgeving op het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de downloaddocumenten en de iconen en afbeeldingen. De reproductie van deze website of van een deel ervan op gelijk welke drager is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredacteur. Reproductie van de teksten op een papieren drager is toegestaan in een pedagogisch kader, voor zover de volgende 3 voorwaarden worden gerespecteerd:

  • kosteloze verspreiding,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of aanpassing),
  • duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm: “Dit document is afkomstig van de website die eigendom is van SOPROFEN. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt”. Van een website moet steeds het adres worden vermeld.

De op deze website genoemde merken zijn gedeponeerd door de ondernemingen die er eigenaar van zijn.
Gelieve ons te raadplegen voor elk ander gebruik.

Fotocredits

Getty image / Shutterstock / Fotolia

Naamgegevens

De gegevens die wij verzamelen via de formulieren worden gebruikt om beter te kunnen  beantwoorden aan uw verwachtingen.
Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, informeren wij u dat uw antwoorden facultatief zijn (tenzij ze zijn aangeduid met een asterisk) en dat het niet verstrekken van gegevens enkel tot gevolg kan hebben dat SOPROFEN geen antwoord kan geven wegens onvoldoende informatie. De verzonden gegevens zijn bestemd voor SOPROFEN die uw informatieaanvragen zal verwerken. U hebt elk recht om de naamgegevens die u aangaan in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te doen verwijderen. Om dat recht uit te oefenen kunt u zich wenden tot:

SOPROFEN
Z.A. Le Bosquet
67580 MERTZWILLER
mail@soprofen.com

 

Bescherming van de persoonsgegevens

Op 25 mei 2016 werd de Europese Verordening betreffende de persoonsgegevens goedgekeurd waarbij de wet “Informatica en Vrijheden’ van 1978 werd hervormd.
Volgens deze verordening moeten de bedrijven vanaf 25 mei 2018 juridische, technische en organisatorische maatregelen treffen om hun nieuwe verplichtingen te kunnen vervullen.
De bescherming van het recht op privacy wordt versterkt door de bedrijven een aantal regels op te leggen, van de inzameling van de persoonsgegevens tot aan het uiteindelijke gebruik ervan.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet ‘Informatica en vrijheden’ nr. 78-17 van 6 januari 1978 en (vanaf 25 mei 2018) de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

1. Definitie ‘persoonsgegevens’

Is een persoonsgegeven, “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.
“Wordt als identificeerbaar beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

2. Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die verzamelen via de formulieren op onze site worden gebruikt om beter te beantwoorden aan uw verwachtingen.
Wij informeren u dat bepaalde antwoorden verplicht zijn (aangeduid met een asterisk) omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de toepassing van de precontractuele maatregelen.
Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw vraag niet behandelen.
Andere antwoorden zijn facultatief.
De gegevens die wij inzamelen zijn met name:
• Identiteitsgegevens zoals uw naam, uw voornaam, uw geslacht,
• Contactgegevens zoals uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer,
•Informatie over uw project (type project, type materiaal…)

3. Om welke redenen verzamelen wij uw gegevens? (verwerkingsdoeleinden)

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en gebruikt als u daar toestemming voor geeft of als dit gebruik steunt op een van de juridische grondslagen die zijn voorzien door de wet, namelijk:
• De verwerking is nodig voor de uitvoering van het contract of de precontractuele maatregelen,
• De verwerking is nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting,
• De verwerking is nodig voor de bescherming van onze legitieme belangen.
Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
• Verzending van documentatie
• Antwoord op een vraag om inlichtingen
• Communicatie van de gegevens van een installateur
Indien u daarvoor toestemming hebt verleend, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• commerciële prospectie via onze installateurs
• uitvoering van tevredenheidsenquêtes
• opmaak van statistieken

4. Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens zijn voorbehouden voor onze eigen bestanden.
Ze kunnen evenwel worden meegedeeld aan partnerbedrijven (ondernemingen die behoren tot ons netwerk van installateurs).
Wij informeren u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EU. Dat zal echter enkel gebeuren aan landen die door de Europese Commissie zijn erkend voor een voldoende beschermingsniveau.

5. Bewaringsduur van de gegevens

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is.
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard:
• gedurende maximaal 3 jaar om te beantwoorden aan de duur van de nieuwbouw- of renovatieprojecten.
Na deze termijn zullen uw gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd.

6. Uw rechten
Wij informeren u dat u van de volgende rechten geniet:
• een recht op inzage van de persoonsgegevens die u aangaan,
• een recht op verbetering indien de persoonsgegevens die u aangaan onjuist zouden zijn,
• in bepaalde omstandigheden het recht om de gegevens die u aangaan te doen verwijderen,
• in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking,
• in bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking te beperken,
• een recht op gegevensoverdraagbaarheid,
• het recht op intrekking van de toestemming (indien uw toestemming is vereist).

Om deze rechten uit te oefenen kunt u:
• een brief sturen naar het volgende adres:
SOPROFEN – Service Communication
Impasse du Bosquet
67580 MERTZWILLER
• Of een e-mail naar het volgende adres: mail@soprofen.com

Hosting

De hostingdienst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site.
Deze site wordt gehost door :
ABW Advanced Business Ware
ZA le bosquet
Bâtiment B
67580 MERTZWILLER
http://www.abusinessware.com

Meldingsformaliteiten

Deze site heeft het voorwerp uitgemaakt van een melding van automatische verwerking van persoonlijke of onrechtstreeks persoonlijke gegevens bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés..
Registratienummer: 775187

Algemene Verkoopvoorwaaren

Algemene Verkoopvoorwaaren