Wettelijke Gegevens

Verantwoordelijke voor redactioneel ontwerp
SOPROFEN
Z.A. Le Bosquet
67580 MERTZWILLER (Frankrijk)
aroussel@soprofen.com

 

Grafisch ontwerp en ontwikkeling
Publicis Activ
http://www.publicis-activ.fr

Hosting
ABW Advanced Business Ware


Links naar andere sites
De site van SOPROFEN biedt links naar andere sites aan. De inhoud van die pagina's valt niet onder de verantwoordelijkheid van SOPROFEN, die echter wel de inhoud van die pagina's zal controleren voordat de link wordt geplaatst. Indien de inhoud van de site waarnaar verwezen wordt schade toebrengt aan een derde, dient die SOPROFEN zo snel mogelijk op de hoogte te brengen hierover. SOPROFEN zal dan de pagina's met de betreffende inhoud weghalen.

Auteursrechten
Deze volledige website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle rechten op reproductie zijn voorbehouden, inclusief documenten die gedownload kunnen worden en iconografische en fotografische voorstellingen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website op eender welke drager is verboden, tenzij de hoofdredacteur uitdrukkelijk toestemming geeft hiervoor. De reproductie van teksten op een papieren drager is toegestaan in een pedagogisch kader, onder voorbehoud van naleving van de 3 onderstaande voorwaarden:
  • gratis karakter van de verspreiding,
  • naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of aanpassing),
  • duidelijk en leesbaar citeren van de bron onder deze vorm: "Dit document is afkomstig van de website eigendom van SOPROFEN. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt gelimiteerd." In het geval van een website moet het adres ervan (URL) verplicht vermeld worden.

De merken vermeld op deze website zijn gedeponeerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.
Neem contact met ons op voor elk ander gebruik.

 

Persoonlijke gegevens
De informatie die SOPROFEN ontvangt van personen aan de hand van formulieren wordt gebruikt om beter aan hun verwachtingen te voldoen.
Zoals de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 voorschrijft, informeren wij u dat uw antwoorden niet verplicht zijn (tenzij ze met een sterretje zijn aangeduid), en dat het niet verstrekken van gegevens er enkel toe kan leiden dat SOPROFEN geen passend antwoord kan geven wegens onvoldoende informatie. De verzonden gegevens zijn bestemd voor SOPROFEN, die ze zal gebruiken om aan uw aanvraag van informatie te voldoen. U heeft het complete recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, wendt u zich tot:
SOPROFEN
Z.A. Le Bosquet
67580 MERTZWILLER (Frankrijk)
cbergogn@soprofen.com

Hosting
De hostingdienst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site.
De hosting van deze site wordt verzorgd door:
ABW Advanced Business Ware
ZA le bosquet
Batiment B
67580 MERTZWILLER (Frankrijk)
http://www.abusinessware.com

 

Meldingsformaliteiten
Deze site werd onderworpen aan een melding van automatische behandeling van persoonlijke of onrechtstreeks persoonlijke gegevens bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL).
Registratienummer: 775187